Ogólne zasady i warunki

Warunki płatności, zachowanie prawa własności

Jeśli wartość zamówienia nie przekracza 100 EUR, można skorzystać z usługi zamówienia online, wybierając jedną z następujących metod płatności: zapłata z góry (np. przelewem bankowym, czekiem zakreślonym, gotówką), faktura (możliwe tylko w Europie) oraz karta kredytowa (tylko Eurocard i VISA). Jeśli wartość zamówienia przekracza 100 EUR, można wybrać opcję wysyłki za pobraniem lub płatność z góry (np. przelewem bankowym, gotówką). Do ceny zakupu dodajemy 2% wartości towaru w przypadku wysyłki za pobraniem.

Faktura wystawiona przez BOMAG GmbH.
Towary pozostają własnością firmy BOMAG GmbH, Hellerwald, 56154 Boppard, NIEMCY, dopóki płatność nie zostanie zrealizowana.

Jeżeli nota debetowa nie zostanie zrealizowana lub zostanie zwrócona, klient nieodwołalnie upoważni swój bank do przekazania firmie BOMAG imienia i nazwiska oraz aktualnego adresu klienta. W przypadku zwrotu noty debetowej z powodu braku środków pobieramy opłatę w wysokości 30,00 EUR.

Data zawarcia umowy.
Klikając przycisk zamówienia, Użytkownik składa wiążące zamówienie na towar znajdujący się w koszyku. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie potwierdzone natychmiast po wysłaniu zamówienia. Umowa sprzedaży nie wchodzi w życie poprzez wysłanie zamówienia online lub automatyczne potwierdzenie e-mailem, ale wraz z dostawą towaru.

Dostawa
Klient ponosi wszelkie ryzyko związane z wysyłką.

Prawo do odstąpienia od umowy
Jeśli Użytkownik nie działał w zakresie wykonywania swojej działalności handlowej lub wolnego zawodu, może rozwiązać umowę na piśmie (pocztą, faksem lub e-mailem) lub poprzez zwrot towaru w ciągu dwóch tygodni bez podania przyczyny. Okres ten rozpoczyna się wraz z otrzymaniem towaru i niniejszego pouczenia. Terminowa wysyłka towaru lub polecenie anulowania są wystarczające, aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy.

Polecenia anulowania należy kierować do:

Bernd Rieger
Telefon: +49 6742 100-599
Faks: +49 6742 100-380
E-mail: bernd.rieger​@​bomag.com

Ursula Vogt
Telefon: +49 6742 100-368
Faks: +49 6742 100-520368
E-mail: ursula.vogt​@​bomag.com

Konsekwencje anulowania: W przypadku pomyślnego anulowania wszelkie towary lub płatności dokonane przez którąkolwiek ze stron muszą zostać zwrócone; w razie konieczności należy dokonać zwrotu za każde użycie tych towarów lub kwotę płatności (np. odsetki). Firma BOMAG przeleje tę kwotę na konto klienta lub na życzenie klienta wystawi czek zakreślony. Jeśli nie można zwrócić otrzymanych towarów w całości lub tylko częściowo, lub jeśli można je zwrócić tylko w pogorszonym stanie, wówczas należy zapewnić odszkodowanie za utratę wartości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie dotyczy to zrzeczenia się towarów, jeżeli pogorszenie jakości towarów zostało stwierdzone wyłącznie w wyniku kontroli przeprowadzonej w taki sam sposób, jaki byłby możliwy na przykład w lokalu handlowym lub w sklepie. W przeciwnym razie można uniknąć obowiązku wypłaty odszkodowania za utratę wartości poprzez nieużywanie produktu jako swojej własności i unikanie wszelkich działań, które mogłoby obniżyć jego wartość. Klient ponosi koszty zwrotu, jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówionemu i jeżeli wartość zwracanego towaru nie przekracza 40 EUR. To samo dotyczy sytuacji, gdy w momencie odstąpienia od umowy Klient nie zrealizował jeszcze świadczenia wzajemnego lub nie dokonał uzgodnionej w umowie częściowej płatności, a cena towaru jest wyższa niż 40 EUR. W innych przypadkach zwroty są bezpłatne. Towary, których nie można zapakować, zostaną odebrane u Klienta. Klient musi dopełnić wszelkich zobowiązań w zakresie zwrotu płatności w ciągu 30 dni od wysłania oświadczenia o anulowaniu.Prawo do anulowania nie dotyczy produktów/urządzeń wykonanych na zamówienie.
 

Koniec polecenia anulowaniaOdpowiedzialność za wady

W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych prosimy o jak najszybsze złożenie reklamacji dotyczącej widocznych wad, w tym uszkodzeń transportowych. W okresie gwarancyjnym Klient ma początkowo prawo do bezpłatnej naprawy.
W razie potrzeby wymienimy element w całości lub w części. Jeśli usterka nie zostanie usunięta w odpowiednim czasie, Klient ma możliwość anulowania zakupu lub otrzymania rabatu.
Odpowiedzialność jest ograniczona do wartości zamówienia. Wszelkie inne roszczenia Klienta, niezależnie od przyczyny prawnej, są wykluczone. Firma BOMAG zatem nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku samego przedmiotu dostawy. 
Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do „szkód” wynikających z utraty życia lub zdrowia, bądź obrażeń ciała, lub do szkód wyrządzonych z zamiarem bezpośrednim, lub których przyczyna wynika z rażącego niedbalstwa. Ponadto nie mają one zastosowania do roszczeń klienta zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt.
Przedstawiciele prawni, pracownicy i inni pełnomocnicy BOMAG nie ponoszą większej odpowiedzialności niż sama firma BOMAG.


Reklamacje
Reklamacje należy kierować na adres firmy pocztą elektroniczną lub tradycyjną.


Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w całym procesie biznesowym jest dla nas bardzo ważną i szczególną sprawą.
Dowiedz się więcej o ochronie danych w BOMAG.


Miejsce jurysdykcji sądowej

Wyłącznym miejscem jurysdykcji sądowej jest Koblencja w Niemczech. Dotyczy to również wszelkich innych zobowiązań na fakturze. BOMAG ma prawo do złożenia pozwu w siedzibie głównej klienta. W stosunkach umownych obowiązuje prawo niemieckie. Zastosowanie Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wyłączone.


Preferowany rachunek bankowy

Posiadacz rachunku: BOMAG GmbH 
Bank: BNP Paribas, Frankfurt
Numer rozliczeniowy: 512 106 00
Konto: 92 23059016
Nr IBAN: DE64 5121 0600 9223 0590 16
Kod Swift/BIC: BNPADEFF

lub

Posiadacz rachunku: BOMAG GmbH 
Bank: Credit Mutuel-BECM, Frankfurt
Numer rozliczeniowy: 524 300 00
Konto: 8075030018
Nr IBAN: DE69 5243 0000 8075 0300 18
Kod Swift/BIC: CMCIDEF1

lub

Posiadacz rachunku: BOMAG GmbH 
Bank: Societe Generale, Frankfurt
Numer rozliczeniowy: 512 108 00
Konto: 260 103409
Nr IBAN: DE11 5121 0800 0260 1034 09
Kod Swift/BIC: SOGEDEFF


Warunek końcowy

Jeżeli poszczególne warunki niniejszych ogólnych warunków handlowych staną się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostała część umowy lub ogólne warunki handlowe pozostają w mocy. Strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczną klauzulę klauzulą, która jest najbardziej zbliżona do ekonomicznej treści klauzuli nieskutecznej.


Adres odbiorów dostaw ładunków
 

BOMAG GmbH
Dyrektor zarządzający Ralf Junker, Dirk Woll, 
Dr. Ingo Ettischer
Hellerwald
D-56154 Boppard
NIEMCY

Telefon: +49 6742 100-0
Faks: +49 6742 3090
E-mail: info​@​bomag.com
http://www.bomag.com/


Rejestr handlowy Koblencji: HRB 7142

Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Koblencja w NIEMCZECH.

Identyfikator podatnika: 22/654/1624/7, Nr VAT DE 811175971

Odpowiedzialność za postanowienia § 55 Abs. 2 RStV: Jonathan Stringham

Wszelkie informacje przypisane z imienia i nazwiska nie zawsze reprezentują opinię publikującego.


Prawa autorskie
Cała zawartość strony internetowej BOMAG jest chroniona prawem autorskim. Korzystając z tej strony, zgadzasz się jedynie na pobieranie lub drukowanie treści w celach osobistych, niekomercyjnych. Nie wolno usuwać znaków praw autorskich. Kopiowanie, pobieranie, zapisywanie (na dowolnym nośniku), przenoszenie lub zmiana treści na stronie internetowej BOMAG w celach innych niż osobiste, komercyjnych jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą firmy BOMAG.

BOMAG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność i dokładność prezentowanych tu informacji. Mimo to firma BOMAG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju związane bezpośrednio lub pośrednio z wejściem na stronę internetową BOMAG lub powiązane strony internetowe, korzystaniem z niej, wynikami lub badaniami.

Sąd rejonowy w Hamburgu wydał w dniu 12.05.1998 r. wyrok, w którym stwierdził, że jeśli osoba utworzy link do strony internetowej, jest ona w równym stopniu odpowiedzialna za linkowaną stronę, jeśli wystąpi taka sytuacja. Zdaniem sądu rejonowego można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Firma BOMAG udostępnia łącza do innych stron internetowych poprzez własną witrynę, a ponadto oferuje możliwość wymiany banerów.

Odnośnie wszystkich takich łączy obowiązują następujące zasady: „Firma BOMAG wyraźnie stwierdza, że nie ma żadnego wpływu na tworzenie ani zawartość linkowanych stron. Z tego powodu jednoznacznie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich stronach, do których prowadzą odnośniki, w całej witrynie BOMAG, łącznie ze wszystkimi podstronami. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków dołączonych do naszej witryny internetowej oraz do treści stron, do których kierują linki bannerowe firmy BOMAG”.

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących tego oświadczenia prosimy o kontakt:

 

BOMAG GmbH
Dyrektor zarządzający Ralf Junker, Dirk Woll, 
Dr. Ingo Ettischer
Hellerwald
D-56154 Boppard
NIEMCY

Telefon: +49 6742 100-0
Faks: +49 6742 3090
E-mail: info​@​bomag.com
http://www.bomag.com/

Oświadczenie o odpowiedzialności

Teksty i ilustracje opublikowane przez BOMAG zostały przygotowane z największą starannością. Niemniej jednak ani firma BOMAG, ani jej dostawcy nie udzielają żadnych gwarancji dotyczących poprawności. Dotyczy to również wszelkich linków do stron zewnętrznych, za które wyłączną odpowiedzialność ponoszą operatorzy stron zewnętrznych. Wyceny są ważne pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. Zastrzega się prawo do zmiany cen, błędów i błędów w obliczeniach.

Prawo o znakach towarowych
BOMAG® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy BOMAG GmbH. Jednocześnie niniejsza strona internetowa może zawierać również znaki towarowe należące do firmy BOMAG lub odpowiednich spółek zależnych. Nie wszystkie nazwy handlowe lub zarejestrowane znaki towarowe są wyświetlane na tej stronie internetowej. Jeżeli znak towarowy nie jest pokazany na tej stronie internetowej, nie oznacza to, że firma BOMAG go nie używa. Używanie znaków towarowych, do jakiegokolwiek celu, jest zabronione bez uprzedniej zgody.

Prawa autorskie
Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim © firmy BOMAG GmbH (zwanej dalej „BOMAG”) lub jej spółek zależnych. Wszystkie prawa pozostają zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, kopiować, drukować i zapisywać te treści, o ile korzysta z treści opublikowanych na stronie internetowej BOMAG wyłącznie do celów informacyjnych lub do użytku osobistego, nienastawionego na osiągnięcie zysku, podając firmę BOMAG jako autora. W przeciwnym razie wymagana jest pisemna zgoda firmy BOMAG.

Wszelkie zmiany treści tej strony internetowej są zabronione.

Jeśli w przyszłości konieczna będzie jakakolwiek zmiana informacji przedstawionych na tej stronie, Użytkownik zawsze znajdzie aktualną wersję w tym miejscu. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu (opcje kontaktowe).

Ta strona internetowa https://www.bomag.com/ jest obsługiwana z terytorium Niemiec. Wszelkie spory prawne powstałe w związku ze stroną internetową lub jej użytkowaniem podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się zastosowanie niemieckiego, międzynarodowego prawa prywatnego lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o jednolitym prawie międzynarodowej sprzedaży towarów z 11.04.1980 r.
 
Sądem właściwym dla wszelkich wynikających z tego sporów jest sąd w Koblencji, jeżeli nabywcą jest przedsiębiorca, osoba prawna lub specjalna instytucja prawa publicznego, lub jeżeli nabywca nie posiada ogólnego miejsca jurysdykcji w kraju. Firma BOMAG ma jednak prawo do wnoszenia powództw przeciwko Użytkownikowi również w jego ogólnym miejscu jurysdykcji.